Iné aktivity a projekty

Na pôde inštitútu sa v spolupráci s metodickými centrami uskutočňujú semináre a workshopy. Naši pracovníci sa snažia nielen o dokonale vykonanú prácu počas hodín, ale aj o to, aby atmosféra v triede i mimo nej bola vždy priateľská a uvoľnená. Množstvo spoločných aktivít vykonávame aj mimo vyučovacieho procesu. V roku 2013 sme pre študentov zorganizovali výlet do USA. Jeho cieľom bolo spoznať anglicky hovoriacu krajinu a jej kultúru a samozrejme precvičiť nadobudnuté jazykové znalosti v bežných hovorových situáciách. 

V súčasnosti je jedným z kľúčových momentov projekt “Centrum jazykovej prípravy a poradenstva v medzinárodnej spolupráci pre pracovníkov školstva a štátnej správy”, ktorý sme začali v septembri 2006. Bol schválený v decembri 2005, týka sa kurzov anglického a nemeckého jazyka a uskutočňuje sa v rámci Európskeho sociálneho fondu. Cieľovou skupinou kurzov sú absolventi vysokých a stredných škôl, pracovníci školstva, štátnej správy a nezamestnané osoby. Kurzy sú profesijne orientované a bezplatné.

Cieľom projektu je podporiť rozšírenie anglického a nemeckého jazyka v sektoroch, v ktorých je znalosť daných jazykov nevyhnutnosťou profesionálneho rastu. Ďalším cieľom je skvalitniť pôsobenie cieľových skupín v európskom priestore a v krajinách mimo EÚ, pripraviť ich na spoluprácu v interkultúrnom prostredí a prípadne im umožniť získanie medzinárodného jazykového certifikátu.